village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Hýľov

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
21.8.2023
Stavebné povolenie - verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2023
Dátum zvesenia 5.9.2023
Názov Stavebné povolenie - verejná vyhláška
16.8.2023
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Vodíková stratégia Košického kraja
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.8.2023
Názov Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Vodíková stratégia Košického kraja
16.8.2023
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Regionálna inovačná stratégia KK 2021-2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.8.2023
Názov Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Regionálna inovačná stratégia KK 2021-2030
13.6.2023
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.6.2023
Dátum zvesenia 13.7.2023
Názov Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky
7.6.2023
Vodíková stratégia Košického kraja
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.6.2023
Dátum zvesenia 23.6.2023
Názov Vodíková stratégia Košického kraja
Popis Do dokumentu je možné nahliadnuť v čase úradných hodín na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005.
7.6.2023
Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030 – oznámenia o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.6.2023
Dátum zvesenia 23.6.2023
Názov Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030 – oznámenia o strategickom dokumente
Popis Do dokumentu je možné nahliadnuť v čase úradných hodín na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005.
23.5.2023
Schvaľovací proces dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice-okolie – OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU a POZVÁNKA
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.5.2023
Dátum zvesenia 23.6.2023
Názov Schvaľovací proces dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice-okolie – OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU a POZVÁNKA
Popis Do dokumentu je možné nahliadnuť v čase úradných hodín na Okresnom úrade Košice-okolie, odbore starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice, II. poschodie
10.5.2023
Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027 - 2030“ - oznámenie o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.5.2023
Dátum zvesenia 25.5.2023
Názov Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027 - 2030“ - oznámenie o strategickom dokumente
Popis Oznámenie o strategickom dokumente sa nachádza v prílohe. Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o je možné vykonať na OÚ Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch. č. dverí 1005.
10.5.2023
Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji – oznámenie o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.5.2023
Dátum zvesenia 25.5.2023
Názov Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji – oznámenie o strategickom dokumente
Popis Oznámenie o strategickom dokumente sa nachádza v prílohe. Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o je možné vykonať na OÚ Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch. č. dverí 1005.
21.4.2023
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025 – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.4.2023
Dátum zvesenia 12.5.2023
Názov Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025 – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Popis Oznámenie o strategickom dokumente sa nachádza v prílohe. Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o je možné vykonať na OÚ Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch. č. dverí 1005.
17.3.2023
Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.3.2023
Dátum zvesenia 31.3.2023
Názov Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030
Popis Oznámenie o strategickom dokumente sa nachádza v prílohe. Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o je možné vykonať na OÚ Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch. č. dverí 1005.
17.3.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.3.2023
Dátum zvesenia 31.3.2023
Názov Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)
Popis Oznámenie o strategickom dokumente sa nachádza v prílohe. Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o je možné vykonať na OÚ Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch. č. dverí 1005.
7.3.2023
Schválený rozpočet 2023- 2025
28.2.2023
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce - rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2023
Názov Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce - rok 2022
28.2.2023
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok : 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2023
Názov Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok : 2022
15.2.2023
Správa hlavného kontrolóra obce pre Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov k návrhu rozpočtu na roky 2023-2025
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.2.2023
Názov Správa hlavného kontrolóra obce pre Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov k návrhu rozpočtu na roky 2023-2025
3.2.2023
R O Z H O D N U T I E - Verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.2.2023
Dátum zvesenia 18.2.2023
Názov R O Z H O D N U T I E - Verejná vyhláška
31.1.2023
Návrh rozpočtu 2023 -2025
15.12.2022
Oznámenie o začatí konania na predčasné užívanie stavby a nariadenie ústneho konania - Verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.12.2022
Dátum zvesenia 30.12.2022
Názov Oznámenie o začatí konania na predčasné užívanie stavby a nariadenie ústneho konania - Verejná vyhláška
8.11.2022
Prerokovanie Zmien a doplnkov č.3 územného plánu- Návrh obce Hýľov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.11.2022
Dátum zvesenia 9.12.2022
Názov Prerokovanie Zmien a doplnkov č.3 územného plánu- Návrh obce Hýľov
Popis OZNAM Obec Hýľov ako obstarávateľ zmien a doplnkov č.3 územného plánu obce Hýľov oznamuje verejnosti, že v súlade s ustanovením §31 ods.2)a § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) sa prerokovanie Zmien a doplnkov č.3 územného plánu- Návrh obce Hýľov uskutoční v čase od 08.11.2022 do 09.12.2022 Návrh zmien a doplnkov č.3 územného plánu obce je uložený na obecnom úrade. Návrh zmien a doplnkov územného plánu obce je taktiež zverejnený od 08.11.2022 na internetovej stránke obce www.obechylov a stránke http://www.ZaDHylov.UzemnyPlan.sk Záujemcovia môžu do predmetnej územnoplánovacej dokumentácie nahliadnuť v priebehu 30 dní od začatia prerokovania a dať k nemu najneskôr do 30 dní od zverejnenia svoje pripomienky a stanoviská. Prípadné pripomienky je potrebné doručiť písomne, najneskôr do 09.12.2022 na obecný úrad v Hýľove.