O B E C    H Ý Ľ O V
Obecný úrad Hýľov 21, 044 12  Hýľov
Tel./Fax: 055/696 71 94, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , http: www.obechylov.ocu.sk
IČO: 00 324 230, DIČ: 2021235997

 

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku obci z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Obec Hýľov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Hýľov z dôvodu osobitného zreteľa:

Predmetom prevodu (predaja) je časť pozemku v k. ú. Hýľov, registra KN-C, parcela číslo 363, ostatná plocha o výmere časti parcely cca 35m2 z dôvodu, že obec nevie tento pozemok využiť ani použiť pre potreby obce a nachádza sa, resp. hraničí s pozemkami záujemcov RNDr. Lenky Maliničovej , PhD. A Daniela Maliniča, Hýľov 80, ich rodinným domom a zastavanými plochami.

Obec túto nehnuteľnosť nevyužíva ani nie je v pláne obce na využitie pre účely obce, a tak sa stáva prebytočným majetkom obce.

Zámer prevodu (predaja) nehnuteľného majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania Obecným zastupiteľstvom obce Hýľov na rokovaní dňa 22.06.2018, uznesenie č. 22/2018.

   
Stanislav Bernát
starosta obce

Vyhľadávanie

Počasie online