V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OpaK“ ) oznamujeme začatie správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín. Žiadateľmi sú Mária Krupová, Hýľov č. 77 a Ing. Rudolf Malovec, Budovateľská 432, Sp. Teplica.

Celé znenie je v tomto dokumente:

Obec Hýľov zverejňuje zámer zámeny nehnuteľnosti z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, úpravou hraníc pozemkov registra C KN medzi parcelami č. 391/1 vo vlastníctve Obce Hýľov a 391/3 vo vlastníctve Ing. Andreja Ňarjáša, Hýľov 104 podľa vypracovaného geometrického plánu.

Dôvodom osobitného zreteľa je, že sa posunú parcely tak, aby tvorili kompaktný celok oboch zmluvných strán.

Zámena pozemkov sa uskutoční formou zámennej zmluvy s povinnosťou finančného vyrovnania rozdielu vo výmere zamieňaných parciel.

V Hýľove dňa 30.11.2016

Stanislav Bernát
starosta obce

Zverejňujeme návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hýľov, je v tomto súbore:

H+EKO s. r. o. uskutoční v obci zvoz elektroodpadu a nefunkčných elektrospotrebičov. Bude 25. 8. 2015 od 8:30. Podrobnosti sú v tomto dokumente.

Vážení občania,
srdečne vás pozývame na Festival Rudohoria, ktorý sa usutoční 9. - 11. 9. 2016 v obciach Jasov, Poproč a Vyšný Klátov.

V tomto súbore je:

A tu je na pozretie program a mapa podujatia v Poproči:

oznam-2016-06-20-hylovska-10-bude-25.6.2016

 

Tu sú celé propozície behu: http://hylov.preteky.com/propozicie.html

2016-06-17-den-obce-bude-25.6.2016

2016-04-21-den-matiek-bude-8.5.2016

2016-04-21-hylovska-35-ka-bude-30-4-2016-mala

2015-02-11-oznam-zapis-do-msRiaditeľstvo MŠ Dúhový domček č. 44 v Hýľove oznamuje, že

zápis detí do Materskej školy pre školský rok 2016/2017

sa uskutoční v dňoch 30. apríla – 31. mája 2016

 

Žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie si môžu rodičia vyzdvihnúť v budove MŠ alebo na webe. Bližšie informácie poskytneme na t. č. 055/6967 160,

alebo na webe: http://www.ms-hylov.estranky.sk/clanky/oznamy.html


Vyhľadávanie

Počasie online