Zverejňujeme zámer prevodu vlastníctva obce (pozemku) z dôvodu hodného osobitého zreteľa:

Návrh VZN 1/2017 o verejnom vodovode je v tomto súbore:

Zverejňujeme súťažné podklady verejného obstarávania na podlimitnú zákazku bez využitia elektronického trhoviska, zadávanú podľa § 113 a nasl. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ:
Obec Hýľov, Hýľov 21, 044 12 Nižný Klátov

Predmet zákazky:
“Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Hýľov”

Súťažné podklady sú v tomto .zip súbore:

VDS informovala našu obec o plánovanom prerušení distribúcie elektriny 6. 11. 2017 v čase 8:00 - 15:00. Prerušenie sa týka takmer celej obce, podrobné informácie sú v tomto súbore:

 

Dňa 22. októbra 2017, t. j. v nedeľu, sa uskutoční v kultúrnom dome v Hýľove o 15.00 hod.

 

VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBČANOV!

 

Program:

  1. Informácia o stave obecného vodovodu, opatreniach, požiadavkach a podávaní žiadosti o finančnú dotáciu na realizáciu prívodného radu,
  2. diskusia,
  3. záver.

Starosta obce a poslanci OcZ na toto zhromaždenie pozývajú všetkých občanov a obyvateľov našej obce a za čo najväčšiu účasť vopred ďakujú.

 

V Hýľove 13. 10. 2017

Starosta obce

a poslanci OcZ Hýľov

Zverejňujeme túto sťažnosť p. Ing. Oršíka k zásobovaniu pitnou vodou:

 

Aktualizované 5. 10. 2017: zverejňujeme aj odpoveď na túto sťažnosť:

Hýľovská desiatka 24.6.2017

 

 

Hýľovská desiatka - sponzori

2017-06-05-pozvanka-festiva-rudohoria-bude-17.6.2017

2017-06-05-pozvanka-den-rodiny-bude-11-5-2017

Zverejňujeme tento zámer zámeny nehnuteľností (pozemkov) z dôvodu potreby rozšírenia cintorína:

Vyhľadávanie

Počasie online