Zverejňujeme súťažné podklady verejného obstarávania na podlimitnú zákazku bez využitia elektronického trhoviska, zadávanú podľa § 113 a nasl. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ:
Obec Hýľov, Hýľov 21, 044 12 Nižný Klátov

Predmet zákazky:
“Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Hýľov”

Súťažné podklady sú v tomto .zip súbore:

VDS informovala našu obec o plánovanom prerušení distribúcie elektriny 6. 11. 2017 v čase 8:00 - 15:00. Prerušenie sa týka takmer celej obce, podrobné informácie sú v tomto súbore:

 

Dňa 22. októbra 2017, t. j. v nedeľu, sa uskutoční v kultúrnom dome v Hýľove o 15.00 hod.

 

VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBČANOV!

 

Program:

  1. Informácia o stave obecného vodovodu, opatreniach, požiadavkach a podávaní žiadosti o finančnú dotáciu na realizáciu prívodného radu,
  2. diskusia,
  3. záver.

Starosta obce a poslanci OcZ na toto zhromaždenie pozývajú všetkých občanov a obyvateľov našej obce a za čo najväčšiu účasť vopred ďakujú.

 

V Hýľove 13. 10. 2017

Starosta obce

a poslanci OcZ Hýľov

Zverejňujeme túto sťažnosť p. Ing. Oršíka k zásobovaniu pitnou vodou:

 

Aktualizované 5. 10. 2017: zverejňujeme aj odpoveď na túto sťažnosť:

Hýľovská desiatka 24.6.2017

 

 

Hýľovská desiatka - sponzori

2017-06-05-pozvanka-festiva-rudohoria-bude-17.6.2017

2017-06-05-pozvanka-den-rodiny-bude-11-5-2017

Zverejňujeme tento zámer zámeny nehnuteľností (pozemkov) z dôvodu potreby rozšírenia cintorína:

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OpaK“ ) oznamujeme začatie správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín. Žiadateľmi sú Mária Krupová, Hýľov č. 77 a Ing. Rudolf Malovec, Budovateľská 432, Sp. Teplica.

Celé znenie je v tomto dokumente:

Obec Hýľov zverejňuje zámer zámeny nehnuteľnosti z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, úpravou hraníc pozemkov registra C KN medzi parcelami č. 391/1 vo vlastníctve Obce Hýľov a 391/3 vo vlastníctve Ing. Andreja Ňarjáša, Hýľov 104 podľa vypracovaného geometrického plánu.

Dôvodom osobitného zreteľa je, že sa posunú parcely tak, aby tvorili kompaktný celok oboch zmluvných strán.

Zámena pozemkov sa uskutoční formou zámennej zmluvy s povinnosťou finančného vyrovnania rozdielu vo výmere zamieňaných parciel.

V Hýľove dňa 30.11.2016

Stanislav Bernát
starosta obce

Vyhľadávanie

Počasie online