Zverejňujeme návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hýľov, je v tomto súbore:

Vyhľadávanie

Počasie online