Obec Hýľov ako obstarávateľ zmien a doplnkov č.2 územného plánu obce Hýľov oznamuje verejnosti, že v súlade s ustanovením §31 ods. 2) a §22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) sa

prerokovanie

Zmien a doplnkov č.2 územného plánu - Návrh obce Hýľov

uskutoční v čase od 08.11.2019 do 09.12.2019

Prerokovanie „Návrhu zmien a doplnkov č.2 ÚPN obce Hýľov“ s odborným výkladom spracovateľa dokumentácie sa uskutoční v sále kultúrneho domu v budove obecného úradu na prízemí dňa:

19.11.2019 o 18.00hod

 

viac informácií:

Vyhľadávanie