VDS informovala našu obec o plánovanom prerušení distribúcie elektriny 2. 3. 2018 v čase 8:10 - 12:30. Prerušenie sa týka odberných miest:

Hýľov 21 Hýľov, ČOM: 0000101564, EIC: 24ZVS00000140523,
Hýľov 9005 Hýľov, ČOM: 0000097861, EIC: 24ZVS00000709981,
Hýľov 9009 Hýľov, ČOM: 0000101560, EIC: 24ZVS00000140442

a odberných miest

HÝĽOV - časť obce v úseku: od č. d. 1 po č. d. 23, od č. d. 68 po č. d. 88, od č. d. 114
po č. d. 118, č. d. 179, 188, 189, nové domy bez popisných čísel v danom úseku, Dom
smútku a chatová oblasť v okolí vodohospodárskeho podniku.

Podrobné informácie sú v tomto súbore (pozor, má 4 strany):


 

Obec hýľov hľadá prevádzkového pracovníka na obsluhu a údržbu vodovodnej siete v obci Hýľov, viac je v tomto dokumente:

VZN 1/2017 o verejnom vodovode je v tomto súbore:

 

Zverejňujeme zámer priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk:

Zverejňujeme zámer prevodu vlastníctva obce (pozemku) z dôvodu hodného osobitého zreteľa:

Návrh VZN 1/2017 o verejnom vodovode je v tomto súbore:

Zverejňujeme súťažné podklady verejného obstarávania na podlimitnú zákazku bez využitia elektronického trhoviska, zadávanú podľa § 113 a nasl. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ:
Obec Hýľov, Hýľov 21, 044 12 Nižný Klátov

Predmet zákazky:
“Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Hýľov”

Súťažné podklady sú v tomto .zip súbore:

VDS informovala našu obec o plánovanom prerušení distribúcie elektriny 6. 11. 2017 v čase 8:00 - 15:00. Prerušenie sa týka takmer celej obce, podrobné informácie sú v tomto súbore:

 

Dňa 22. októbra 2017, t. j. v nedeľu, sa uskutoční v kultúrnom dome v Hýľove o 15.00 hod.

 

VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBČANOV!

 

Program:

  1. Informácia o stave obecného vodovodu, opatreniach, požiadavkach a podávaní žiadosti o finančnú dotáciu na realizáciu prívodného radu,
  2. diskusia,
  3. záver.

Starosta obce a poslanci OcZ na toto zhromaždenie pozývajú všetkých občanov a obyvateľov našej obce a za čo najväčšiu účasť vopred ďakujú.

 

V Hýľove 13. 10. 2017

Starosta obce

a poslanci OcZ Hýľov

Vyhľadávanie

Počasie online